Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

 

Website adresimiz: https://kuytuorman.com. E-mail adresimiz: info@kuytuorman.com

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz,

· Duyurular, yeni haberler, etkinlikler ve gelişmelerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,

· Ürünler, hizmetler ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgilendirme yapmak,

· Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,

· Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,

· Site kampanyaları, iş ortaklarının etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,

· Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,

· Site tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,

· Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,

· Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,

· Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve

· KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla, Site ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıdaki maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Site çatısı altında kurulmuş, ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

KVKK uyarınca Site’in Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller Nelerdir?

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Site, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

· Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

· Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

· Site, ilişkili şirketleri/kuruluşları ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· Site’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

· Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve

· Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Site’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Site olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Veri Güvenliğini Korumak için Nasıl Önlemler Alıyoruz?

Site, KVKK ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve Kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt etmektedir. Kişisel veriler, yurtiçi ve yurtdışı veri merkezlerinde yeterli ve uygun güvenlik düzeyinde saklanabilmektedir.

Site, veri sahibi olan üyelerimiz hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Çerez ve Çerez Politikası Nedir?

Site, web sitelerinden verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Site, kullanıcılara ve üyelerimize ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik ve reklam sunarak; kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olmak ve web sitesi deneyimini daha kaliteli hale getirmektedir. Çerezler, üyelerimizi tanımamıza yardımcı olmakta ve üyelerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz içerik ve reklamlar ile Siteyi üyelerimiz için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlamaktadır.

Çerezler Vasıtasıyla Hangi Bilgiler Alınmakta ve İşlenmektedir?

Siteye hangi web sitesinden gelindiği ve Siteden sonra hangi web sitesinin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam bannerlarına tepkileri, Üyenin Site ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, Site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Site ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Site ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web

sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla Site ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

Çerez Kullanımı Engellenebilir Mi?

Üyelerin tarayıcıları aracılığıyla çerezleri engellemeleri mümkündür, ancak çerezlerin engellenmesi durumunda Sitedeki bazı özellikler kullanılamayabilir.

Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapabilir Miyiz?

Site, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, veri sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanmaktadır.